SLIK´s historia

Text ur skriften – SLIK 40 år

Glimtar ur Selja – Långlets idrottsklubbs verksamhet
under 4 decennier.

Föreningen bildades och stadgar antogs vid sammanträde i Långlets skola den 16 april 1937. Men även tidigare hade idrott utövas av ungdomar från Selja och Långlet. En av initativtagarna till att SLIK bildades, Henning Persson, berättar sålunda, att bollsparkning förekom på Långletsnabben redan i början av 20 – talet. De första fotbollslag, som möttes där var ett Selja-lag med Långletsinslag, som spelade mot Oxberg. Oxberg vann då med 6 – 0. I mitten av 20-talet anlades en ny fotbollsplan. Vintertid spelades bandy på älven vid Yrvel, om snödjupet inte var för stort. Selja spelade mot Långlet och Selja – Långlet mot lag från andra byar t.ex Nusnäs. Skoltävlingar anordnades också för ungdomar. Det var naturligtvis Vasaloppet som väckte intresset för skidåkning här som på många andra håll. De första vasaloppsåkarna från Långlet var Uno Eliasson och Henning Persson, vilka placerade sig som 21:a resp. 60:e man år 1931 bland 117 startande. Uno Eliasson var med också år 1935 och 1936, då han placerade sig som 12:e resp 40:e man. 1931 var han med i Moras segrande 3-mannalag och 1935 i det Moralag, som tog 2:a lagpris. Och samma år som SLIK bildades deltog den första Seljapojken i Vasaloppet. Det var Helge Andersson. Han fick placering 61.

Som senare skall visas har före SLIK:s bildandeäven andra idrottsmän från Selja-Långlet deltagit i av IFK Mora anordnade tävlingar. Det var därför naturligt, att redan vid föreningens första sammanträde beslöts, att ingen av medlemmarna skulle påverkas eller hindras att deltaga i IF Kamraterna Mora. Detta beslut kom att gagna båda föreningarna.

Ur protokollen:

Föreningens första styrelse kom att bestå av Olof Nääs, Manne Persson, Karl Håll, Gustav Persson och Helge Andersson med Henning Persson och Oskar Stenqvist som suppleanter, och till revisorer utsågs Nils Eliasson och Sven Seljesson med Anders Larsson som ersättare. Årsavgiften bestämdes till 1 kr 50 öre för äldre och 75 öre för juniorer. Föreningen skulle också få överta de tillgångar, som influtit vid vinterns bandyspel. Vidare beslöts vid första sammanträdet att för olika idrottsgrenar skulle bildas sektioner och styrelser för två sånna tillsattes, nämnligen en för fotboll med Henning Persson, Gunnar Persson och Gustav Persson som ledamöter samt en för orientering och allmän idrott med Uno Eliasson, Gunnar Modin, Jannes Andersson och Oskar Stenqvist som ledare. Sektionerna fick som suppleanter i vederbörande styrelser Helge Andersson och Uno Eliasson samt Karl Persson och Arne Eriksson. Fotbollsektionen fick ett anslag ur kassan för inköp av 10 st fotbollströjor. Slutligen beslöts vid föreningens första sammanträde att tillsätta en kommitte, bestående av Gunnar Falk, Gustav Persson och Oskar Stenqvist med uppgift att undersöka möjligheterna för anordnade av en mindre skidbacke.

Vid föreningens första ordinarie höstsammanträde, som hölls den 31 oktober bestämdes att årsavgiften för damer skulle vara lika stor som juniorernas. Vidare valdes två sektioner för vinteridrotterna. Till styrelse för en skidsektion valdes Uno Eliasson, Oskar Stenqvist och Gustav Persson samt som ledare för en bandysektion utsågs efter votering Klas Andersson, Gunnar Modin, Gunnar Persson, Karl Håll och Nils Eliasson. Ett anslag på 20 kr ställdes till bandysektionens förfogande och sammträdesdeltagarna beslöt att med frivilligt arbete försöka hålla en bandyplan snöfri under vintern. Ett förslag att föreningen skulle uppta gymnastik på programmet bordlades vid detta sammaträde.

Vid årsmötet 1938 fick fotbollssektionen i uppdrag att sälja den ved, som fanns vid fotbollsplanen i Långlet och att för influtna pengar köpa konstgödsel att strö ut på marken ”så att gräset må växa bra”. Tydligt är dock, att planen inte blev så bra ändå, eftersom de flesta matcherna kom att spelas på den bättre planen i Selja, som bypojkarna anlagt där. Vidare bestämdes, att en diskus skulle inköpas och att hoppställningar om möjligt skulle iordningställas i båda byarna samt att ett dragkampsrep skulle inköpas, ”om det inte blev för dyrt”. Det blev inte för dyrt och detta rep användes sedan vid dragkampstävlingar, som i två år i rad anordnades i samband med Barnens dagsfestligheterna. Första året vann ett lag från SLIK, men nästa år hade Vinäsbymän fått ihop ett lag bestående av idel tungviktare, som efter hård kamp besegrade det unga Selja – Långlet – laget. På förslag av styrelsen beslöt klubben vid årsmötet 1938 också att utse en kommite, som skulle underhandla med innehavare av mark, som var tjänlig för uppförande av en skidbacke för skidhopp i Selja.

Vid höstsammanträdet 1938 utdelades pris för de serietävlingar i origentering, som hållits under året. Första pris i senior klassen erhöll Gustav Persson med sammanlagt 29 poäng, andra Karl Persson med 25 och tredje Helge Andersson med 20 poäng. I juniorklassen segrade Bror Andersson. Samtidigt hurrades för fotbollslaget, vilket belagt 2:a plats i Mora byaserie och erövrat en vacker tennpokal samt för de idrottsmän som tävlat för IFK Mora. Tre från SLIK hade blivit klubbmästare där, varav en hade slagit klubbrekord. Det var Manne Persson, som satt klubbrekord i spjut med 57,17 m, och de två andra var Helge Andersson, mästare i terränglöpning för seniorer och Erik Hedh som vunnit KM i orientering för seniorer likxom Bror Andersson för juniorer. Skidbackskommitten beviljades 25 kr, som utbetalts för ritning och utsättning av skidbacken i Selja och vid årsmötet 1939 beslöts att anslå 25 kr för byggande av ett enkelt torn samt inköp av kratta till backen.

Att föreningen från början klarade sig med små medel och helt vilande på ideell grund visas bl.a därav, att vid ett av de tidigare sammanträdena en ledamot av skidsektionen beviljades 2 kr och 75 öre, som erlagt startavgift för ett lag i byalagsstafetten i Färnäs, att klubben vid samma tillfälle betalade en uppkommen skuld vid inköp av priser för skolungdomstävlingar på skidor samt att ett förslag om att kassören, som bl.a torde haft det kanske otacksamma arbetet med inkasserande av medlemsavgifterna, skulle erhålla ett årligt arvode av 5 kr, enhälligt avslogs av mötesdeltagarna, således också av förslagsställaren.

Vid höstsammanträdet 1939 utdelades priser för sommarens tävlingar. Vid tävling om klubbmästerskapet i orientering hade Helge Andersson vunnit. Han hyllades hjärtligt liksom segrarna i juniorernas serietävlingar, nämligen Bertil Gunnars i klass 1 och Stig Hedh i klass 2. I samband med val av sektioner för vinteridrotterna utsågs då för första gången en backhoppningssektion. Till sådan valdes Oskar Stenqvist, Gustav Persson, Helge Andersson och Karl Håll. Då hade det helt frivilliga arbetet med backen i Selja fortskridigt så långt, att skidbackskommitten vädjade till klubbmedlemmarna, att nästa söndagsmorgon kl. 9 samlas för att iordningställa backen.

Under tiden som arbetet med den större backen i Selja pågått hade Långletspojkarna själva ordnat med en liten övningsbacke vid Knojl. Där hölls den första av IFK Mora anordnade tävlingen den 12 februari 1939. Den var kombinerad och deltagare från flera byar ställde upp. Resultatet kommer att i den här redogörelsen redovisas tillsammans med andra listor från SLIK-tävlingar. I Seljabacken anordnades samma vinter av IFK en hopptävlingmed deltagare utom från Mora även från Älvdalen och Särna. SLIK lånade ut backen under villkor, att behållningen av inträdesavgiften skulle få användas till inköp av hoppskidor för den lokala föreningens räkning.

Så småningom byggdes en vida större skidbacke vid Långbrot i Östnor, där större tävlingar anordnades, till och med ett DM. Man kan i alla fall säga, att SLIK var medfrån allra första början i denna idrottsgren även om den inte så länge ” levde på hoppet”, en parantes i föreningens verksamhet men en rolig sådan.

Den lilla skidbacken användes dock ytterligare ett antal år vid Långlets folkskolas tävlingar för skolungdomens skidlöparmärke, vilka något år anordnades som tävlingar i kombinerad åkning, vilket gav vackrare märke.

Det var istället jämte fotboll längdlöpning på skidor och orientering, som först fick bredd inom SLIK.

Men först här kommer en kortfattad redogörelse för fotbollsresultat.

Fotboll

1937:

VIKA IFSLIK2-0
SLIKVENJANS AIK7-2
YVRADENS IKSLIK3-1
ÖSTNOR BKSLIK2-2
SLIKVIKA IF7-1
VENJANS AIKSLIK6-0
SLIKYVRADENS IK2-2
SLIKÖSTNORS BK2-4

12 poäng 31-11
Östnor vann västra gruppen, Vattnäs östra. Spel om 3:e plats
SLIK – Noretpojkarna 2-1.
Vänskapsmatcher: Östnor – SLIK 0-5, SLIK – Noret 2-1, SLIK-Östnor mot Rätans 6- 0 i Östnor.

1938: Den nya fotbollsplanen i Långlet kunde användas. ”byalagsserien har gått bra både idrottsligt och ekonomiskt. I byalagetserien spelades 10 matcher, 5 vanns, 3 blev oavgjorda och 2 förlorades. Detta räckte för en 2:a plats. En vänskapsmatch spelades mot Vinäs. Den vanns med 9-0 och slutligen spelades en match mellan oldboys och skolungdom inom klubben. Fotbollssektionen kunde detta år redovisa ett överskott på 152,99 kr”

1939: ”Fotbollen har med tanke på svårigheterna att rekrytera laget lyckats rätt bra”. ” I byalagsserien vanns 3 matcher medan 4 förlorades och två blev oavgjorda. Målkvot 29-26. Ekomoniskt överskott 23,96 kr”.

1942 var laget inte med i någon serie men vänskapsmatcherna utföll sålunda:

SLIKVÅMHUS5-1
SLIKYVRADEN3-1
SLIKMORA B4-1
SLIKVATTNÄS2-1
SLIKÖSTNOR5-2
SLIKVÅMHUS1-2
SLIKVATTNÄS2-2

6 vunna, 1 förlorad, 1 oavgjord. Kvot 24-11.

1943: Laget blev sist i Moraserien ”beroende på inkallelser och dålig träning”

Efter 1943 föreligger ingen rapport om fotbollsverksamhet. Sektioner för fotboll valdes visserligen ännu många år och fotboll spelades på planen i Selja men några viktigare matcher mot andra klubblag anordnades inte.

Ett SLIK-lag från klubbens bästa fotbollstid kunde ha detta utseende: Karl Stenis, Uno Eliasson, Erik Larsson, Jannes Andersson, Henning Persson, Oskar Stenqvist, Gunnar Modin, Gunnar Persson, Helge Andersson, Gustav Persson, Nils Eliasson. Ersättare: Anders Törnqvist, Manne Persson, Halvar Larsson, Erik Persson.

Orientering

Redan 7 dagar efter föreningens bildande hölls den första orienteringstävlingen inom SLIK och denna följdes av 4 andra under året. Dessutom ”hade under året flera av klubbens medlemmar med framgång deltagit i av IFK Mora anordnade tävlingar”. Mer om detta kommer senare i denna redogörelse. Men här passar det kanske med några tävlingsprotokoll och årsberättelser från SLIK:s egna tävlingar under de första åren.

Terränglöpning den 27/3 1938

1 varv

1. Bror Hedh4.30
2. Bror Andersson4.30
3. Sven Bylon4.50
4. Sven Seljesson4.50

2 varv

1. Nils Eliasson9.01 (1 varv 4.20)
2. Helge Andersson9.29
3. Oskar Stenqvist9.40
4. Gunnar Modin9.52
5. Jannes Andersson10.00

Orienteringstävlingar

25/4 1937

1. Erik Hedh39.15
2. Jannes Andersson45.25
3. Oskar Stenqvist50.35
4. Gustav Persson51.18
5. Bror Andersson1.01.02
6. Helge Andersson1.03.37
7. Gunnar Stenis1.03.55
8. Bror Hedh1.08.30
9. Sven Modin1.10.45
10. Gunnar Modin1.15.45
Utom tävl. Karl Persson43.15

15/8 1937

1. Erik Hedh40.32
2. Jannes Andersson43.36
3. Evert Johansson45.48
4. Helge Andersson49.43
5. Gunnar Modin51.22
6. Nils Eliasson51.50
7. Gustav Persson53.32
8. Sven Andersson55.39
9. Sven – Olov Sandback1.00.00
10. Bror Andersson1.10.00
11. Gunnar Andersson1.30.30

22/10 (8200 m) Seniorer

1. Erik Hedh1.19.52
2. Nils Karlsson1.27.10
3. Evert Johansson1.33.30
4. Nils Eliasson2.18.20

(5500 m) Juniorer

1. Roy Abrahamsson1.15.45
2. Bror Abrahamsson1.18.25
3. Oskar Falk1.23.25
4. Karl Håll1.33.20

10/10 1937

1. Gunnar Modin45.14
2. Karl Håll54.35
3. Sven Seljesson55.10
4. Bror Andersson55.16
5. Manne Persson55.55
6. Bror Hedh59.50
7. Oskar Falk59.50
8. Bror Bylon1.06.50
9. Ville Karlsson1.18.50
10. Bror Karlsson1.33.00
11. Lennart Karlsson1.36.10
12. Bror Mattsson1.40.10
13. Sven Modin1.44.50

Orienteringslöpning den 2 okt. 1938. Acksi, 9800 m

1. Erik HedhMora1.18.10
2. Sven HolminOrsa1.19.04
3. Nils KarlssonMora1.20.10
4. Gustaf PerssonMora1.25.15
5. Ville SkoglundMora1.26.55
6. Sven LarssonMora1.27.00
7. Sigvard EklundÄlvdalen1.27.21
8. Verner OlssonVåmhus1.27.25
9. Karl PerssonMora1.27.41
10. Bengt ErikssonOrsa1.28.08
11. Ivar ErikssonSärna1.28.20
12. Artur AnderssonVåmhus
13. Arvid KansVåmhus
14. K.G ZimmermanÄlvdalen
15. Helge AnderssonMora
16. S.A AnderssonMora
17. O. StenqvistMora
23. Jannes AnderssonMora
29. Nils EliassonMora
35. Gunnar StenisMora

Juniorer 5500 m

1. Gunnar AnderssonÄlvdalen45.10
2. Per VestlingÄlvdalen45.55
3. Bror AnderssonMora46.40
4. Arne ErikssonMora51.40

Orienteringslöpning den 11 sept. 1938. Seniorer 9800 m

1. Ev. Johansson1.19.55
2. Gustav Persson1.21.10
3. Karl Persson1.22.25
4. S.O Sandback1.25.00
5. Ville Skoglund1.28.20
6. Jannes Andersson1.29.00
7. Oskar Stenqvist1.30.30
8. Bror Hedh1.32.40
9. Karl Holin1.35.25
10. Helge Andersson1.37.00
11. Nils Eliasson1.38.15
12. Sven Seljesson2.08.40

Juniorer

1. Arne Eriksson40.40
2. Bror Andersson48.25
3. Lennart Andersson52.10
4. Roy Abrahamsson1.02.20

Resultat av orienteringslöpning den 23 okt. 1938. Start och mål voro förlagda till Läde fäbodar.

Seniorer

1. Gustav Persson1.12.24
2. Sven Seljesson1.12.32
3. Karl Persson1.16.14
4. Helge Andersson1.18.34
5. Erik Hedh1.24.39
6. Oskar Stenqvist1.25.35
7. Bror Hedh1.25.55
8. Ville Karlsson1.31.10
9. Nils Eliasson1.39.37
10. S O Sandback2.33.10

Juniorer

1. Bror Andersson1.15.30
2. Arne Eriksson1.33.55
3. Bror Bylon2.03.40
4. Herman Emanuelsson2.16.25

Fortsättning följer…